สพป.ตาก เขต 1 จัดอบรมระบบคัดกรองนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข

นายภิรมย์ นิช่างทอง รองผอ.เป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการสนับสนุนและตืดตามการดำเนินงานของสถานศึกษา ภายใต้ชุดโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไขในสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ประจำปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2562  ณ อาคารแม่ 80 สพป.ตาก เขต 1 มีครูผู้รับผิดชอบดูแลระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน เข้ารับการอบรมจำนวน 108 คน เพื่อชี้แจงและสร้างความเข้าใจ และติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษาที่ขอรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ให้ดำเนินการตามขั้นตอนได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน โดยปฏิบัติตามคู่มือการดำเนินงาน ตลอดจนติดตามกระบวนการคัดกรอง รับรอง ตรวจสอบข้อมูล และการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ต่อไป