สพป.นครพนม เขต ๑ อบรมหลักสูตร Main Course

วันที่ ๑๘ ตุลาคม  ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ หอประชุมพระเทพวรมุนี นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต  ๑ ประธานปิดการอบรมหลักสูตร Main Course เพื่อการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบ พร้อมมอบเกียรติบัตร ตามโครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง : มูลนิธิลำปลายมาศพัฒนา ในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๗ โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านน้ำก่ำ (สิทธิผลนุกูล) อ.ธาตุพนม โรงเรียนบ้านนาผือบอนราษฎร์นุกูล อ.นาแก โรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุง อ.นาแก โรงเรียนบ้านดอนกกโพธิ์ค่ายเสรีวิทยา อ.เรณูนคร โรงเรียนบ้านนาเลียง อ.นาแก โรงเรียนบ้านยอดชาดวิทยา และโรงเรียนบ้านหนองผักแว่นโนนฮังหนองบัวสามัคคี อ.วังยาง อบรมระหว่างวันที่ ๑๔-๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ โดยมี นายนิกุล มณีรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ และคณะ,ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการทั้ง ๗ โรงเรียน