การประกวด GCED Storytelling Contest

ด้วยศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษาด้านภาษา ของซีมีโอ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย แจ้งว่าได้ร่วมมือกับศูนย์การศึกษาเพื่อความเข้าอันดีระหว่างประเทศแห่งเอเชีย จัดการประกวด Storytelling Contest on Global Citizenship Education (GCED)  ในหัวข้อ “Stories of Global Citizens in My Neighbourhood” หากสนใจเข้าร่วมประกวด สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ การประกวด GCED Storytelling Contest