สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการเงินการคลังโรงเรียนและการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา(ระยะเวลา 1 ปี)

วันที่ 18 ตุลาคม 2562 เวล 09.00 น สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการเงินการคลังโรงเรียนและการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา(ระยะเวลา 1 ปี) โดยนายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมฯ โดยได้มอบนโยบายและบรรยายพิเศษ  ในการนี้ นางสาวสมหวัง จิตรหาญ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ได้กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาเข้าใจแนวทางการปฏิบัติในการบริหารการเงินการคลังในโรงเรียน ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งในการบริหารจัดการโรงเรียน และให้สามารถปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล อีกทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานจากคณะวิทยากรพี่เลี้ยงและคณะผู้ประเมินสัมฤทธิผล คณะวิทยากรได้รับความอนุเคราะห์จาก นายสุวัฒน์ ซื่อสัตย์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 และคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลฯ ,นางนิสา  อินพล ผอ.หน่วยตรวจสอบภายในและคณะ ผู้เข้าร่วมประชุม ผู้อำนวยการสถานศึกษาที่แต่งตั้งใหม่ จำนวน 53 ราย ได้รับเกียรติจากวิทยากรพี่เลี้ยง และผอ.กลุ่มงาน คณะศึกษานิเทศก์ ร่วมในการประชุมฯในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมโดม สพป.ชัยภูมิ เขต 3