นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 รับโล่เกียรติยศจากสมาคมศิษย์เก่าคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2562 ด้านผู้บริหารการศึกษา ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดีเด่น

วันที่ 19 ตุลาคม 2562 ณ ห้องศรีจันทร์บอลรูม โรงแรมเจริญธานี จ.ขอนแก่น นายนิวัฒน์  แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เข้ารับโล่เกียรติยศจากสมาคมศิษย์เก่าคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2562 ด้านผู้บริหารการศึกษา ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดีเด่น ทั้งนี้รางวัลดังกล่าวเป็นการคัดเลือกศิษย์เก่าจากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ได้สร้างชื่อเสียงให้แก่คณะและมหาวิทยาลัย ตลอดจนทำคุณประโยชน์แก่สังคม ประเทศชาติสมควรที่จะได้รับการยกย่องให้เป็นแบบอย่างแก่ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และสาธารณชน และเป็นเกียรติประวัติต่อตนเองและครอบครัว ในนามสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 ขอแสดงความยินดีกับ นายนิวัฒน์  แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มา ณ โอกาสนี้