สพป.พิจิตร เขต 1 จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจําปีของชาติ

เช้านี้ 21 ตุลาคม 2562 ที่ สพป.พิจิตร เขต 1 ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมกันจัดกิจกรรมบํารุงรักษาต้นไม้ ด้วยการพรวนดิน ใส่ปุ๋ย กําจัดวัชพืช โรค แมลง ตัดแต่งกิ่งไม้ และรดน้ำต้นไม้ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติให้วันที่ 21 ตุลาคมของทุกปีเป็น “วันรักต้นไม้ประจําปีของชาติ”