สพม.35 รวมใจพัฒนาสำนักงาน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 โดยการนำของนายประจักษ์ สีหราช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 นำบุคลากรในสังกัด รวมใจพัฒนาสำนักงานโดยปรับปรุงภูมิทัศน์ ตัดหญ้า ทาสีรั้วสำนักงาน ให้มีความสดใสงดงาม ร่มรื่น น่าอยู่ ประทับใจต่อผู้มาติดต่อราชการ ในวันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม 2562 โดยมีบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 100 คน
กิจกรรมดังกล่าว ถือได้ว่าเป็นความร่วมแรงร่วมใจ รู้รักสมัครสมาน สามัคคี ภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และจิตอาสาต่อการบำเพ็ญประโยชน์ อีกทั้ง สร้างความรัก และหวงแหน ร่วมกันทนุบำรุงสถานที่ราชการของตนเอง ให้สวยงามน่าอยู่อีกด้วย

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่  FB สพมสามสิบห้า

นภัสวรรณ ทาไชยวงค์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/รายงาน
พีรวุทธิ์ ศรีตาบุตร
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ/ภาพ
กลุ่มอำนวยการ/ผู้ดูแลรับผิดชอบ