สพป.นครพนม เขต ๑ การประชุมปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานฯ

วันที่ ๑๙  ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมหนองบึก ๑ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนม จำกัด นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑ ประธานในพิธีเปิดการประชุมปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานด้านงบประมาณ ระดับสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาและครูที่รับผิดชอบงานด้านงบประมาณโรงเรียนในสังกัดฯ จำนวน ๕๑๘ คน มีความรู้ ความเข้าใจกระบวนการจัดตั้ง จัดสรรงบประมาณ จัดซื้อ จัดหาพัสดุ และสามารถบริหารงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลสูงสุด  และ ในวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๐๐ น. กล่าวปิดการอบรม ขอบคุณวิทยากรทั้ง ๓ ท่านที่ให้ความอนุเคราะห์จากสพฐ. ๑.) นายวันชัย ธงชัย ผอ.สำนักคลังและสินทรัพย์ ๒.) นายสุรินทร์ สว่างอารมณ์ รอง ผอ.สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๓.) นายคำภา หานะกูล นายช่างโยธาอาวุโส กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง สำนักอำนวยการ โดยมี รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑ , ผอ.กลุ่มและคณะ ร่วมในการประชุม