สพป.นครพนม เขต ๑ ปิดฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ

วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ เป็นประธานปิดการจัดการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรผู้บังคับบัญชาลูกเสือระดับผู้นำ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.) ประจำปี ๒๕๖๒ รุ่นที่ ๘๘๒/๒๕๖๒ ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ ร่วมกับสำนักงานลูกเสือจังหวัดนครพนม ดำเนินการจัดให้มีการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรผู้บังคับบัญชาลูกเสือระดับผู้นำ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.) ประจำปี ๒๕๖๒ รุ่นที่ ๘๘๒/๒๕๖๒ ฝึกอบรมระหว่างวันที่ ๑๖ – ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดนครพนม (ค่ายภูเขาทอง) อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม เป็นชาย ๔๓ คน เป็นหญิง ๓๕ คน รวมทั้งสิ้น ๗๘ คน คณะวิทยากรการจัดฝึกอบรมแบบบรรยาย สาธิต ฝึกปฏิบัติ มีการทดสอบบางรายวิชา และมีการสังเกตพฤติกรรมผู้เข้ารับการฝึกอบรม ผลการฝึกอบรมมีมติเป็นเอกฉันท์จากคณะผู้ให้การฝึกอบรมว่า มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งสิ้น ๗๘ คน และมีผู้ผ่านการฝึกอบรมทั้งหมด ๗๘ คน จึงขอแสดงความยินดีกับพี่น้อยลูกเสือทุกท่าน