สพป.เลย เขต ๒ ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาการศึกษาของผู้อำนวยการสถานศึกษา รอบ ๖ เดือน

วันอังคารที่ ๑๕ ตุลาคม – วันศุกร์ที่ ๑๘ ตุลาคม  ๒๕๖๒  เวลา ๐๘.๓๐-๑๘.๐๐ น. คณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา  สายที่ ๑ นำโดย นายพลชัย ชุมปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ พร้อมด้วย นายอนุกูล ศรีสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเอราวัณ  และ นายสุวรรณ  ขันคำ ผู้ทรงคุณวุฒิ  ได้ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ (Evaluation Team) ของผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด จำนวน ๑๐ โรงเรียน  เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ สพฐ.กำหนดใหม่ โดยผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งต้องได้รับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาเป็นเวลา ๑ ปี ซึ่งจะมีการประเมิน ๒ ครั้ง ทุก ๖ เดือนตามตัวชี้วัดความสำเร็จ ๑๐ ตัวชี้วัด ๑.ความสามารถในการอ่าน เขียน และผลสัมฤทธิ์วิชาภาษาไทยของนักเรียน ๒.ผลงานหรือรางวัลที่เกิดจากการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ๓.ผลการเรียนรู้เฉลี่ย ๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ๔.การบริหารงบประมาณและการระดมทรัพยากร และการลงทุนจากภาคีเครือข่ายหรือภาคประชาสังคมมาใช้เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา ๕.การส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาทางวิชาชีพ ๖.การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ๗.การมีส่วนร่วมของสถานศึกษากับผู้ปกครองและชุมชน ๘.อัตราการเกณฑ์เด็กเข้าเรียนหรือการรับนักเรียนตามแผนการรับนักเรียน ๙.อัตราการศึกษาต่อของนักเรียน และ ๑๐.ผลการดำเนินการตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) และ สพฐ. ในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน ได้มีประธานกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาภายในกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา รวมถึงผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้รับการบรรจุใหม่เข้าร่วมเป็นกำลังใจ และก่อนการเข้าประเมินคณะกรรมการได้เข้าเยี่ยมห้องเรียนทุกชั้นเรียน เพื่อขับเคลื่อนนโยบายห้องเรียนคุณภาพสู่โรงเรียนคุณภาพ