สพป.เลย เขต ๒ จัดกิจกรรม พบกันวันพระ

วันจันทร์ที่  ๒๑  ตุลาคม   ๒๕๖๒  เวลา  ๐๖.๐๐ น.  ที่วัดโนนสว่าง  ตำบลศรีสงคราม  อำเภอวังสะพุง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒  นำโดย นายพลชัย  ชุมปัญญา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ ได้นำบุคลากรสำนักงานเขตฯ ทำบุญตักบาตร  ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์  ถวายปัจจัย  เนื่องในวันนี้เป็นวันพระ แรม ๘ ค่ำ เดือน ๑๑  การทำบุญตักบาตร เป็นวิถีปฏิบัติของคนไทยที่นับถือศาสนาพุทธซึ่งได้ปฏิบัติมาตั้งแต่สมัยพุทธกาล  การทำบุญตักบาตร เป็นการเสียสละทรัพย์ของตนเพื่อบูชาคุณของพระอริยสงฆ์ ขณะที่ถวายทานนั้นจิตเป็นจิตที่ดีงาม  เป็นเหตุให้เกิดผลที่ดี (กุศลวิบาก) ผู้ที่ให้ทานย่อมเป็นปัจจัยให้มีโภคสมบัติในที่ตนเกิดแล้ว  และเป็นการสั่งสมบุญ  สร้างความสุขกายสุขใจทั้งแก่ตนเองและครอบครัว  กิจกรรมพบกันวันพระ เป็นกิจกรรมภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (ภายใต้ชื่อเขตสุจริต) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต ๒  ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรได้มีโอกาสได้ทำบุญตามกาลอันควร

SONY DSC
SONY DSC