รองเลขาธิการ กพฐ. ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง : มูลนิธิลำปลายมาศพัฒนา

วันที่ 21 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. ดร.พีระ รัตนวิจิตร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในนามผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง : มูลนิธิลำปลายมาศพัฒนา โดยการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบโดยการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบด้วยนวัตกรรมจิตศึกษา   PBL   (Problem-Based  Learning)   และ   PLC (Professional Learning Community) ณ ห้องสัมมนา 1 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร อ.เมือง จ.พิษณุโลก มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง ประกอบด้วยคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พิษณุโลก เขต 1 เขต 2 และ เขต 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนทั้ง ๙ แห่งที่เข้าร่วมโครงการ และโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนาโครงการดังกล่าวกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ได้ดำเนินงานโครงการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาโรงเรียนประถมศึกษา และมัธยมศึกษาขนาดกลาง ให้เป็นโรงเรียนที่สามารถพัฒนาคุณภาพต่อเนื่องอย่างเป็นระบบ เพื่อให้นักเรียนได้รับการดูแลและพัฒนาเต็มตามศักยภาพ และมีทักษะการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ ๒๑ โดยได้ขอได้ขอความร่วมมือจากคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นเครือข่ายความร่วมมือสนับสนุนการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ร่วมกับมูลนิธิลำปลายมาศพัฒนา สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  (สพฐ.) และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และมัธยมศึกษา (สพป./สพม.) ที่มีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการสังกัดอยู่ ซึ่งคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้มีมติอนุมัติในหลักการเป็นเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานดังกล่าว เพื่อร่วมกันพัฒนาโรงเรียนจำนวน 9 แห่งที่เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านหนองกุลา โรงเรียนวัดจอมทอง โรงเรียนวัดแหลมเจดีย์ โรงเรียนบ้านปลักแรด โรงเรียนวัดพันชาลี โรงเรียนหนองกะท้าว โรงเรียนบ้านหนองหิน โรงเรียนบ้านแก่งจูงนาง (สังกัด สพป. พิษณุโลก เขต 1-3) และโรงเรียนสาธิตวัดพระบรมธาตุ (สังกัด สพป.กำแพงเพชร เขต 1) และเพื่อให้ความร่วมมือของทุกภาคส่วนเกิดการขับเคลื่อนได้อย่างมีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรได้จัดพิธีร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในวันที่ 21 ตุลาคม 2562 ณ ห้องสัมมนา 1 คณะศึกษาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ปชส.สพป.พิษณุโลก เขต 1:ภาพ/ข่าว