สพป.พิจิตร เขต 1 ขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เมื่อ 21 ตุลาคม 2562 ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของ สพป.พิจิตร เขต 1 โดยใช้หลักการบริหารและการจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาลตามยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีเป้าหมายในการพัฒนา 5 ดีคือ นักเรียนดี ครูและบุคลากรทางการศึกษาดี ห้องเรียนดี สถานศึกษาดี และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดี