สพม.34 ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบริหารการศึกษา

วันที่ 22 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายเจดีย์  เดชพันธ์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพผู้บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น จำนวน 2 คน ได้แก่ นายกฤษกร ภมรศิลปิน ข้าราชการครู โรงเรียนไชยปราการ และนางสาวนิภาพร ปุ๊ดหน้อย ข้าราชการครู โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ที่เข้าฝึกประสบการณ์ตามกลุ่มภารกิจ ประกอบด้วย (1) กลุ่มอำนวยการ (2) กลุ่มนโยบายและแผน (3) กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (4) กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ (5) กลุ่มบริหารงานบุคคล (6) กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา (7)  กลุ่มกฎหมายและคดี (8) กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา (9) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา(10) หน่วยตรวจสอบภายใน ระหว่างวันที่ 15 – 22 ตุลาคม 2562 โดยมีผู้อำนวยการกลุ่ม/ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน เป็นวิทยากรพี่เลี้ยง เพื่อให้ผู้ฝึกประสบการณ์วิชาชาชีพทางการบริหารการศึกษา รู้ขอบข่ายหน้าที่ส่วนราชการภายในหน่วยงาน และนำความรู้ที่ได้รับเสนอผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพผู้บริหารการศึกษา แก่คณะกรรมการติดตามการฝึกฯ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 โดยมี ดร.จิราภรณ์ สุภสิงห์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อาจารย์นิเทศ ร่วมรับฟังการนำเสนอ

โอกาสนี้ นายเจดีย์  เดชพันธ์  กล่าวให้โอวาทแก่ผู้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการบริหารการศึกษา ว่าการบริหารเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ โดยขอให้ผู้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพนำมาใช้ในการบริหาร ทั้งนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีหน้าที่ ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาและให้บริการทางการศึกษาได้มาตรฐาน การบริหารงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาและประถมศึกษา จะแตกต่างกันตามบริบทพื้นที่และวัฒนธรรม แต่มีเป้าหมายเดียวกัน คือคุณภาพผู้เรียนให้เป็น “คนเก่ง คนดี และมีความสุข”