สพม.35 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเถินวิทยา

นายประจักษ์ สีหราช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35  เดินทางตรวจติดตามการปฏิบัติราชการ โรงเรียนเถินวิทยา ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีนายวิโรจน์ หลักมั่น ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูให้การต้อนรับ ในวันที่ 22 ตุลาคม 2562

การตรวจติดตามและเยี่ยมให้กำลังใจครั้งนี้ ได้มอบแนวทางปฏิบัติให้แก่คณะครู ในเรื่องการยกระดับมาตรฐานคุณภาพการจัดการศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  และ 6 ,การจัดทำหลักสูตรเพื่อให้สอดคล้องกับการศึกษาในศตวรรษที่ 21, การเตรียมความพร้อม  วางแผนการทดสอบ O-Net , การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรทวิศึกษา  อีกทั้งชื่นชมและแสดงความยินดีที่โรงเรียนเถินวิทยาจัดการเรียนการสอนส่งผลให้คุณภาพได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับและให้การสนับสนุนจากชุมชนเป็นอย่างดี

นภัสวรรณ ทาไชยวงค์

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/รายงาน

ณรงค์  ศรีตาบุตร

พนักงานขับรถ/-ภาพ