สพป.ลำพูน เขต 1 ประชุมคณะกรรมการควบคุมภายใน

ดร.สุวิทย์  มุกดาภิรมย์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน  เขต  1  เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน  เขต  1  เพื่อการทำงานที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  สามารถลดความเสี่ยงที่ส่งผลต่อการดำเนินการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน  เขต  1  ที่อาจทำให้ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กรได้  ณ  ห้องประชุมทานตะวัน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน  เขต  1  อ.เมือง  จ.ลำพูน  เมื่อวันที่  21  ตุลาคม  2562