สพป.ปัตตานี เขต 2 สรุปผลการนิเทศติดตามการจัดการศึกษา ปีงบประมาณ 61และวางแผนการนิเทศติดตามการจัดการศึกษาในปี งบประมาณ 2562

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. นางปราณี สุวรรณะ รองผอ.สพป.ปัตตานี เขต 2 รักษาราชการแทนผอ.สพป.ปัตตานี เขต 2 เป็นประธานประชุมคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ณ ห้องประชุมเคียงตะวัน เพื่อให้คณะอนุกรรมการ กตปน. ของ สพป.ปัตตานี เขต 2 ร่วมกันรับทราบ การสรุปผลและรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ปีงบประมาณ 2561 และวางแผนการดำเนินการในปีงบประมาณ 2562 ต่อไป