สพป.ลำพูน เขต 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจและติดตามการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ประจำปี 2562

นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจและติดตามการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ประจำปี 2562 เพื่อสร้างความเข้าใจในกระบวนการคัดกรอง การรับรอง การตรวจสอบข้อมูลและการใช้จ่ายเงินของโรงเรียน เพื่อให้โรงเรียนในสังกัดที่เข้าร่วมการอบรมครั้งนี้ จำนวน 81 โรงเรียนให้สามารถดำเนินงานได้ตามขั้นตอนได้อย่างถูกต้อง ครอบถ้วน และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไขสพฐ. เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุม 1 สพป.ลำพูน เขต 2