สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 พิจารณาเรียงลำดับความสำคัญและจำเป็นของโครงการ/กิจกรรม ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

วันที่  25  ตุลาคม  2562  เวลา  09.00 น.  นายประกิจ  พุ่มพฤกษ์  ผอ.สพป.ปราจีนบุรี  เขต  2  เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  คณะที่  2  คณะกรรมการพิจารณา  ตรวจสอบ  แผนงาน/โครงการ  และจัดสรรงบประมาณ   การประชุมครั้งนี้เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาจัดเรียงลำดับโครงการ/กิจกรรม  ที่มีความสำคัญและจำเป็นในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี  เขต  2  ณ  ห้องประชุม  2  สพป.ปราจีนบุรี  เขต  2