การจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วันที่ 17 – 19 ตุลาคม 2562 นายภิรมย์ จีนธาดา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 ในฐานะประธานคณะทำงานการจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม คณะศึกษานิเทศก์ และบุลคากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมการจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อสะท้อนถึงผลสำเร็จของการดำเนินงาน และเป็นแนวทางเพื่อการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการในปีงบประมาณถัดไป อีกทั้งเป็นการเผยแพร่ผลงานการดำเนินงานของหน่วยงาน ณ ห้องประชุม บ้านหนานสวรรค์&รีสอร์ท อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง