สพม.34.จัดทำรายวิชาเพิ่มเติมเตรียมพื้นฐานอุดมศึกษา credit bank สำหรับปีการศึกษา 2563

วันที่ 25 ตุลาคม 2562 นางสาวเกษราภรณ์ สิงห์คะมณี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ได้เข้าพบ รศ.ดร.สมเกียรติ ชัยพิบูลย์ คณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร และคณะอาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อจัดทำรายวิชาเพิ่มเติมเตรียมพื้นฐานอุดมศึกษา credit bank สำหรับปีการศึกษา 2563