สพป.ตรัง เขต 1 จัดโครงการนิเทศใจประสานใจ ติดตามการจัดการศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2

วันนี้ เวลา 08.30 น. นายธีระวัฒน์  วรรณนุช ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 เป็นประธานในการประชุมโครงการนิเทศใจประสานใจ ติดตามการจัดการศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2 สพป.ตรัง เขต 1 ได้กำหนดให้มีการนิเทศใจประสานใจ ติดตามการจัดการศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 1 – 15 พฤศจิกายน 2562 โดยนิเทศ ติดตาม เตรียมความพร้อมการจัดการศึกษาของสถานศึกษาครอบคลุม 4 งาน ได้แก่ งานวิชาการ งานบริหารทั่วไป งานบริหารบุคคล และงานงบประมาณ ตลอดจนการดำเนินงานห้องเรียนคุณภาพคุณธรรมของทุกโรงเรียนและรับทราบปัญหา นำข้อเสนอแนะของโรงเรียนในสังกัดมาใช้เป็นสารสนเทศวางแผนการพัฒนาการศึกษาต่อไป ณ ห้องประชุมพระเทพวิมลเมธี สพป.ตรัง เขต 1 อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง