โครงการความร่วมมือภายใต้แนวพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี พ.ศ.2563

ด้วยสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เปิดรับสมัครครูและนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ ดังนี้

  1. โครงการนักศึกษาและครูสอนวิทยาศาสตร์ภาคฤดูร้อน เซิร์น (CERN)
  2. โครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนเดซี (DESY)
  3. โครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนของสถาบันวิจัยไอออนหลักจีเอสไอ (GSI)  หากสนใจเข้าเข้าร่วมโครงการดังกล่าวสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่
    โครงการความร่วมมือภายใต้แนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี2563