สพม.36 เข้าร่วมประชุมเพื่อคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับจังหวัด

วันที่ 25 ตุลาคม  2562เวลา 09.30 น. นายวรพงษ์ สันติวงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 2 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 มอบหมายให้ นางจิตรา ปันแก้ว นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ        เป็นตัวแทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เข้าร่วมประชุมเพื่อคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับจังหวัด โดยมี นายจรัญ แจ้งมณี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 2   เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุม      สุพรรณิการ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 2 /น.ส.กาญจนา  ธรรมสอน  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ข่าว