สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่ (ก.ต.ป.น.)ครั้งที่ 1/2562

วันที่ 25 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมจันทน์ผา สพป.ชัยภูมิ เขต 3 นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่ (ก.ต.ป.น.) ครั้งที่ 1/2562  โดยมีคณะกรรมการ(ก.ต.ป.น.) ประกอบด้วย 1.นายเสฏฐวุฒิ ครูเกษตร ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ 2.นางสาวณปภา อาจศิริ ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของเอกชน  3.นายสุวัฒน์ ซื่อสัตย์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารการศึกษา 4.นายภฤศวัฒน์ คุณสุวรรณ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 5.นายสมเกียรติ ตุงคะเสรีรักษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน 6.นายวินัย  พันธ์มี ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการวิจัยและประเมินผล  7.นายวสันต์  ตาลทอง ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาปฐมวัย 8.นางโขติกา ชาลีรินทร์ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นกรรมการและเลขานุการ โดยมีผู้อำนวยการกลุ่มและ คณะศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3  เข้าร่วมประชุม เพื่อรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา:งานวิชาการ /รายงานผลการดำเนินงานบริหารบุคคล/ด้านงบประมาณ/งานบริหารทั่วไป ได้ดำเนินการประชุมตามวาระการประชุม ซึ่งวาระที่เสนอเพื่อให้ให้ที่ประชุมพิจารณา คือ 1.เรื่องการนิเทศความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 2.การพิจารณากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560