รก.เลขาธิการ กพฐ. ประชุมผู้บริหารระดับสูง สพฐ. แจ้งข้อสั่งการนายกฯ พร้อมสรุปงานสำคัญเร่งด่วนสู่การปฏิบัติ

นายอำนาจ วิชยานุวัติ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานประชุมผู้บริหารระดับสูง สพฐ. ครั้งที่ 36/2562 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุม สพฐ. 1


รักษาราชการแทนเลขาธิการ กพฐ. ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงข้อสั่งการสำคัญของนายกรัฐมนตรีจากที่ประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ 3/2562 ว่า
1. ให้ทุกส่วนราชการเพิ่มรูปแบบการสื่อสารกับประชาชนด้วยเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) เพื่อให้การเข้าถึงข้อมูล การรับรู้ และการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการทำงานของราชการ ผลลัพธ์ และประโยชน์ที่ประชาชนได้รับเป็นไปด้วยความถูกต้อง สะดวก และรวดเร็วยิ่งขึ้น


2. ให้ทุกส่วนราชการร่วมกันขับเคลื่อนการปฏิบัติราชการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ รวมถึงให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการแผ่นดินในปัจจุบัน ได้แก่ พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 , พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 และพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562
3. ให้ทุกส่วนราชการให้ความสำคัญกับการเตรียมการ ติดตาม และเตรียมความพร้อมการดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้


3.1 พระราชพิธีในการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562
3.2 การติดตามคดีความที่รัฐบาลเป็นคู่กรณีกับเอกชน
3.3 การชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
3.4 การประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน (ASEAN Summit) ซึ่งจะมีผู้นำจากประเทศต่าง ๆ เข้าร่วมการประชุมทั้งหมด 18 ประเทศ
นอกจากนั้น รก.เลขาธิการ กพฐ. ยังได้มอบให้แต่ละสำนักใน สพฐ. นำเสนอสรุปงาน กิจกรรม โครงการ สำคัญเร่งด่วน รวมกว่า 20 ประเด็น เพื่อรับทราบร่วมกันให้ข้อเสนอแนะและสั่งการในที่ประชุมพร้อมนำสู่การปฏิบัติ โดยในส่วน ของ สพฐ. ยังคงยึดประเด็นหลัก คือ เรื่องของโครงการอาหารกลางวัน , การปกป้องความปลอดภัยและสิทธิของเด็ก และการล่วงละเมิดทางเพศ

เพียงแข ศนท./ข่าว