เสริมสร้างสมรรถนะทางภาษาด้วยนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐาน (Phenomenon Based) สำหรับครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

วันอังคาร ที่ 22 ตุลาคม 2562 นายอับดุลลายิด เบ็ญฮาวัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 เป็นประธานเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการการเสริมสร้างสมรรถนะทางภาษาด้วยนวัตกรรมการจัดการ
เรียนรู้ โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐาน (Phenomenon Based) สำหรับครูผู้สอน
ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ด้านนางสาวสุรางค์ อาจณรงค์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กล่าวว่า การอบรมเชิงปฏิบัติการการสริมสร้างสมรรถนะทางภษาด้วยนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐาน (Phenomenon Based) สำหรับครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 – 23 ตุลาคม 2562 ประกอบด้วยครูผู้สอน
ภาษาไทย จำนวน 160 คนวิทยากรและคณะทำงานรวม 170 คน โดยมีวัตถุประสงค์
1.เพื่อออกแบบนวัตกรรมสื่อการจัดการเรียนรู้ในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
2.เพื่อสร้างรูปแบบการดำเนินงานในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทยของโรงเรียน

ด้านนายอับดุลลายิด เบ็ญฮาวัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 ประธานในพิธีเปิดการอบรม เปิดเผยว่า รู้สึกเป็นเกียรติและมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเบ็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการเสริมสร้งสมรรถนะทางภาษาด้วยนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐาน (Phenorenon Bosed สำหรับครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในวันนี้ ซึ่งเชื่อว่าทุกภาคส่วนล้วนให้คามสำคัญต่อคุณภาพการศึกษาดังนั้นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาจึงจำเป็นต้องพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นไปตามเป้าหมายของหลักสูตร เพื่อให้การศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทยมีคุณภาพมาตฐานระดับสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทย ให้นักเรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพสูงสุด จากจุดประสงค์ของหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาไทย ที่มีความมุ่งหมายให้ผู้เรียนได้มีโอกาสพัฒนาการทางภาษาในด้านการฟังพูดอ่านเขียนนั้น ซึ่งควรเน้นทักษะการเข้าใจทางภาษาคือการฟังการอ่านและทักษะการใช้ภาษาคือการพูดและการเขียนจนสามารถใช้เป็นเครื่องมือให้เกิดความเข้าใจแสวงหาความรู้และมีเหตุผลเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งผู้ที่ทำหน้าที่โดยตรงในการสอนภาษไทยให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายคือ ครูซึ่งควรตระหนักถึงความมุ่งหมายดังกล่าวเพื่อเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนสำหรับวิธีการสอนภาษาไทยให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายในการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยขึ้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตนีเขต 1 เชื่อว่าผู้บริหารโรงเรียนและครูทุกคนมีศักยภาพ มีความสามารถในการบริหารการศึกษาและพัฒนาการเรียนการสอนที่ดี ไม่น้อยกว่าโรงเรียนในเขตการศึกษาอื่นๆ ในการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการทั้งระบบ และขอให้การดำเนินงานดังกล่าวบรรลุตามวัตถุประสงค์ทุกประการ

และในวันพุธ ที่ 23 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายภิรมย์ จีนธาดา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 ได้ให้เกียรติพบปะผู้เข้าอบรมเสริมสร้างสมรรถนะทางภาษาด้วยนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐาน (Phenomenon Based) สำหรับครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 อีกด้วย