สพม.35 ขับเคลื่อน Big Data

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ได้พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา (Big Data) เพื่อสร้างฐานข้อมูลขนาดใหญ่ที่มีความเชื่อมโยงถึงกัน ช่วยให้การบริหารจัดการข้อมูลการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งถือได้ว่าเป็นนวัตกรรมการบริหารจัดการข้อมูลระดับเขตพื้นที่การศึกษา ที่เน้นพัฒนาหน่วยงานให้มีการบริการได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ อีกทั้งมีขีดสมรรถนะสูง ทันสมัย เพื่อรองรับการก้าวสู่ศตวรรษที่ 21 ต่อไป
โดยมีนายโกศล สิทธิบุญ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นประธาน นายมนตรี นันไชย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการกล่าวรายงาน บุคลากรเข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้บริหาร คณะครูวิชาการ และครูคอมพิวเตอร์ จำนวน 40 คน ณ ห้องประชุมปันเจิง สพม.35 ในวันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม 2562

นภัสวรรณ ทาไชยวงค์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/รายงาน
อริยา วงศ์ชัย
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ/ภาพ
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทรโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร/เจ้าของโครงการ

Latest posts by วศินี วนรัตน์ (see all)