สพป.ปัตตานี เขต 1 เสริมเทคนิคการจัดการเรียนรู้และนวัตกรรมสื่อสำหรับครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

วันพุธ ที่ 23 ตุลาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายภิรมย์ จีนธาดา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 ประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการจัดการเรียนรู้และนวัตกรรมสื่อสำหรับครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ณ โรงแรมเซาท์เทิร์นวิว จังหวัดปัตตานี

ด้านนางจงจิตร สุขสวัสดิ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ ในนามกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการจัดการเรียนรู้และนวัตกรรมสื่อ สำหรับครูผู้สอนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยมีอาจารย์ ไซหนับ เอสเอ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เทคนิคการสอนเพื่อการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน ซึ่งจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 23 – 24 ตุลาคม 2562 ประกอบด้วยครูผู้สอนภาษาไทย จำนวน 160 คน วิทยากรและคณะทำงาน รวมทั้งสิ้น 170 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
1.ออกแบบนวัตกรมสื่อการจัดการเรียนรู้ในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
2.สร้างรูปแบบการดำเนินงานในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทยของโรงเรียน
เพราะมนุษย์ได้ใช้ทักษะการฟังพูดอ่านและเขียนเป็นเครื่องมือในการศึกษาความรู้ เพื่อประกอบ
อาชีพ พัฒนาบุคลิกภาพและสร้างเสริมคุณภาพชีวิตในด้านอื่น ๆ

ด้านนายภิรมย์ จีนธาดา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 ประธานในพิธีกล่าวว่ารู้สึกเป็นเกียรติ และมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการทคนิคการจัดการเรียนรู้และนวัตกรรมสื่อสำหรับครูผู้สอนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ในวันนี้ ซึ่งเชื่อว่ามีความสำคัญต่อคุณภาพการศึกษาผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาจึงจำเป็นต้องพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นไปตามเป้าหมายของหลักสูตร เพื่อให้การศึกษาขั้นพื้นฐานของประทศไทยมีคุณภาพมาตฐานระดับสากลบนพื้นฐานของความเป็นไทย ให้นักเรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพสูงสุด หลักสูตรการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยมีความมุ่งหมายให้ผู้เรียนได้มีโอกาสพัฒนาการทางภาษาในด้านการฟังพูดอ่านเขียนนั้นซึ่งควรเน้นทักษะการเข้าใจทางภาษา คือการฟังการอ่านและทักษะการใช้ภาษาคือการพูดและการเขียน จนสามารถใช้เป็นเครื่องมือให้เกิดควมชัดเจน แสวงหาความรู้และมีเหตุผลเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งผู้ที่ทำ
หน้าที่โดยตรงในการสอนภาษาไทยให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายคือ ครูควรตระหนักถึงแนวทางในการจัดการเรียนการสอนสำหรับวิธีการสอนภาษาไทยให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายในการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 เชื่อว่าครูทุกคนมีศักยภาพ มีความสามารถในการบริหารการศึกษาและพัฒนาการเรียนการสอนที่ดีไม่น้อยกว่าโรงเรียนในเขตการศึกษาอื่นๆ และมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการทั้งระบบได้เป็นอย่างดี