สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 เปิดการแข่งขันฟุตบอล Thai Cane Paper League Cup 2019

วันที่  27  ตุลาคม  2562  นายประกิจ  พุ่มพฤกษ์  ผอ.สพป.ปราจีนบุรี  เขต  2  มอบหมายให้นายสุชีพ  ช่วยแก้ว  รอง ผอ.สพป.ปราจีนบุรี  เขต  2  เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอล  Thai  Cane  Paper  League  Cup  2019   ซึ่งการแข่งขันดังกล่าวเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  มีน้ำใจนักกีฬา  ไม่ยุ่งเกี่ยวกับอบายมุข  สิ่งเสพติด  สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเพื่อนนักเรียนต่างสถาบัน  และเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านกีฬาได้มีโอกาสแสดงออก   ณ  สนามกีฬาโรงเรียนบ่อทองวิทยา