สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 Focus Group การพัฒนารูปแบบการนิเทศการสอนด้วย 4EX2

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2562 เวลา  14.00 น นายประทีป ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 พบปะผู้เข้าร่วมประชุมอภิปรายกลุ่ม (Focus Group) เรื่องแนวทางการพัฒนารูปแบบการนิเทศการสอนงานด้วยกัลยาณมิตรเพื่อส่งเสริมความสามารถในการจัดการเรียนรู้ร่วมกันด้วย 4EX2 ณ ห้องประชุมไชยชนะวดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารโรงเรียน และครู จาก สพป.สฎ 1, สพป.สฎ 2, สพป.สฎ 3 และ สพม.11 จำนวน 27 คน ภาพ/ข่าว ประยูร พงษ์ประยูร ปชส.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2