สพม.39 ขับเคลื่อนโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไขในสถานศึกษา

นายสุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ประธานเปิการอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไขในสถานศึกษา  ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ได้ร่วมมือการดำเนินโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไขในสถานศึกษา เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา ด้านการครองชีพ และเสริมสร้างทักษะอาชีพให้นักเรียนยากจนพิเศษตามศักยภาพ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 จนถึงปัจจุบัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 39 ได้ติดตามผลการดำเนินงานของโรงเรียนพบว่าโรงเรียนได้ดำเนินการตามขั้นตอนและกิจกรรมที่สำนักงานกองทุน เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา กำหนด จะพบปัญหาอุปสรรคบ้างเกี่ยวกับการนำเข้าข้อมูลในระบบ การแนบไฟล์เยี่ยมบ้านหรือเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ชัดเจนไม่ครบถ้วน ซึ่งอาจส่งผลให้นักเรียนไม่มีชื่อในฐานข้อมูลและไม่ได้รับทุนยากจนพิเศษ หรือคนที่ได้รับไม่ได้ยากจนจริง จึงเป็นที่มาในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไขในสถานศึกษา ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีครูผู้ดูแลระบบของโรงเรียนและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 39 เข้ารับการอบรมดังกล่าวจำนวนทั้งสิ้น 65 คน ณ ห้องประชุมพุทธนเรศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 39