สพม.39 ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

นายสุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 พร้อมด้วยคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ร่วมประชุมจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อกำกับ ติดตาม และส่งเสริมสนับสนุน การบริหารจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และจังหวัด อันจะส่งผลต่อการนำแผนไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมและบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของการพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด ณ ห้องประชุมขวัญชนก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39