สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับคุณภาพห้องเรียนแบบ Active Learning ผ่านชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC

วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ว่าที่ร้อยตรีสุพจน์ บุญยืน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ เป็นประธานพิธีเปิดซึ่งเป็นความร่วมมือในการดำเนินโครงการ “Chevron Enjoy Science : สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต” ระหว่างบริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด สถาบันคีนันแห่งเอเชีย เครือข่ายภาคีหน่วยงานทางการศึกษา และมหาวิทยาลัย โดยมีเจตนารมณ์ร่วมกันในการสร้างความร่วมมือเพื่อพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาด้วยการยกระดับโปรแกรมการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาทั้งในส่วนการผลิตครู การพัฒนาครูประจำการ การพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา การพัฒนางานซึ่งครอบคลุมด้านวิชาการของสถานศึกษา รวมถึงกิจกรรมสร้างความตระหนักด้านสะเต็มศึกษา จึงได้จัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การประชุมออกแบบบทเรียนด้วยวิธีการเรียนเชิงรุก (Active Learning) เพื่อการพัฒนาทักษะการรู้คิดและการคำนวณ” เครือข่ายโรงเรียนจังหวัดฉะเชิงเทรา ในกิจกรรม Thailand School Improvement Program (T-SIP) ภายใต้โครงการ “Chevron Enjoy Science : สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต” ในระหว่างวันที่ ๒๙ – ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมซันไรส ลากูน โฮเทลแอนด์กอล์ฟ อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาภาษาไทย จากโรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์ โรงเรียนวัดดอนทอง และโรงเรียนวัดหัวกระสังข์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒