สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ครั้งที่ 4/2562

วันที่ 29 ตุลาคม 2562 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานการประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 4/2562 ณ หอประชุมสายทองสายธารธรรม สพป.ชัยภูมิ เขต 2 โดยมี รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2, ผอ.กลุ่ม และผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด เข้าร่วมประชุมกว่า 300 คน โดยพร้อมเพรียงกัน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเตรียมความก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2562 พร้อมนี้ ได้มีการมอบโล่/เกียรติบัตรให้กับผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และนักเรียน ในกิจกรรมต่างๆ และหลังจากนั้น ได้ร่วมกันแสดงออกถึงการคัดค้านร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. …. และ การปรับโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการใหม่ นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้กำหนดขึ้นเพื่อประชุมชี้แจงและเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2562 ซึ่ง สพป.ชัยภูมิ เขต 2 โดย ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2, รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 และศึกษานิเทศก์ ได้กำหนดจะออกนิเทศ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในการเตรียมความพร้อมด้านอาคารสถานที่ ด้านสื่อการเรียนการสอนและสื่ออุปกรณ์ต่างๆ ของโรงเรียน ให้มีความพร้อมรับเปิดภาคเรียนใหม่ นอกจากนั้น ยังมีการแจ้งความเคลื่อนไหว ข้อราชการของกลุ่มงานต่างๆ ใน สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ให้โรงเรียนได้ทราบและถือปฏิบัติต่อไป