สพป.กระบี่ ต้อนรับคณะบุคลากร โรงเรียนบ้านแม่ปะ สพป.ตาก เขต 2 ที่เข้าศึกษาดูงานการจัดการขยะและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

เมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่ศูนย์การเรียนรู้ลดใช้พลังงาน การจัดการขยะ และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่  นางสาวจิราย์  วรฤทธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ พร้อมคณะ   ให้การต้อนรับนางกุหลาบ  แกมเงิน  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ปะ  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตาก  เขต 2  ที่นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา  26 คน เข้าศึกษาดูงานการจัดการขยะอย่างถูกวิธีและเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในกิจกรรม/โครงการภายในโรงเรียน และถ่ายทอดความรู้สู่นักเรียนและชุมชน  ตามโครงการศึกษาดูงาน สู่การพัฒนาสถานศึกษาในประเทศอาเซียน ประจำปี 2562 ของโรงเรียนบ้านแม่ปะ   โดยศึกษาดูงานพร้อมนักเรียนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ จำนวนกว่า 150 คน

ทั้งนี้ ศูนย์การเรียนรู้ลดใช้พลังงาน การจัดการขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ได้ดำเนินการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2557 เป็นศูนย์การเรียนรู้ที่จัดตั้งขึ้นด้วยงบประมาณของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ)   ที่จัดสรรงบประมาณมาให้เขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 2 เขต ได้แก่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 เพื่อดำเนินการนำร่องพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ ลดใช้พลังงาน การจัดการขยะ และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (GREEN OFFICE) ปัจจุบัน ศูนย์การเรียนรู้ของจังหวัดกระบี่เป็นศูนย์การเรียนรู้หนึ่งในสองแห่งระดับประเทศ  มีโรงเรียนแกนนำสิ่งแวดล้อม จำนวน 83 โรงเรียน  โดยโรงเรียนแกนนำ  มีคณะครูและนักเรียนที่เป็นวิทยากรแกนนำได้เรียนรู้และปฏิบัติจริงจากการที่ได้เป็นพี่เลี้ยงให้กับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนต่าง ๆ ได้มาเข้ามาศึกษาดูงานส่งผลให้ ครูและนักเรียน มีความภาคภูมิใจ รวมถึงมีความตระหนักในคุณค่าของการลดใช้พลังงาน การจัดการขยะ และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ให้สามารถคิดแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ รวมถึงร่วมรักษาสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่สมดุลให้คงอยู่อย่างยั่งยืน และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม