สพม.36 เข้าร่วมประชุมพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 42/2562

วันที่ 30 ตุลาคม  2562 เวลา 08.00 น. นายวรพงษ์ สันติวงค์ รอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 2 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 มอบหมายให้ นางบุษกร เชื้อสีดา ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา และเจ้าหน้าที่ในสำนักงาน เข้าร่วมการประชุม พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 42/2562  เพื่อรับฟังข้อราชการ จาก สพฐ. ณ ห้องประชุมดอยตอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 / น.ส.กาญจนา  ธรรมสอน  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ข่าว