สพม.35 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนป่าตาลบ้านธิพิทยา

นายประจักษ์ สีหราช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 เดินทางตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการศึกษา โรงเรียนป่าตาลบ้านธิพิทยา จังหวัดลำพูน โดยมีนายณัฐยศ  ป่าหลวง ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู ให้การต้อนรับและร่วมรับฟังนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ,  แนวทางการปฏิบัติงานการจัดเตรียมความพร้อมการวัดผลประเมินผลการศึกษา O-NET  ,การติดตามการวางแผนการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2/2562  ตลอดรวมถึง การกวดขันเร่งรัดการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา  ในวันที่ 30 ตุลาคม 2562

นภัสวรรณ ทาไชยวงค์

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/รายงาน

ณรงค์  ศรีตาบุตร

พนักงานขับรถ/ภาพ