สพม.19 ร่วมกับ สมป.จังหวัดเลย ยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนสู่ความเป็นมาตรฐานสากล

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2562 ที่หอประชุมโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา อ.เมืองเลย จ.เลย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 19 ร่วมกับเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษา (สมป.) จังหวัดเลย จัดโครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนสู่มาตรฐานสากลเพื่อเพิ่มศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาของจังหวัดเลย ได้ยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนสู่ความเป็นมาตรฐานสากล โดยมีนายไพโรจน์ พรมสอน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 เป็นประธานในพิธีเปิด


ดร.จิตติศักดิ์ นามวงษา ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา ประธานสหวิทยาเขตศรีสองรัก  ปฏิบัติหน้าที่รองประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดเลย  ในนามคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนสู่มาตรฐานสากล  กล่าวว่า โรงเรียนมาตรฐานสากล (World Class Standard School) เป็นนวัตกรรมการจัดการศึกษาที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นำมาใช้เป็นมาตรการเร่งด่วนในการยกระดับคุณภาพการศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพเทียบเท่ามาตรฐานสากลหรือมาตรฐานของประเทศที่มีคุณภาพการศึกษาสูง โดยเริ่มจากการนำร่องในปีการศึกษา 2553 กับโรงเรียนทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา โดยมีเป้าหมายสำคัญในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน คือ เป็นเลิศทางวิชาการ สื่อสารสองภาษา ล้ำหน้าทางความคิด ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ และร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก

สมป.จังหวัดเลย จึงร่วมกับ สพม.19 จัดโครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนสู่มาตรฐานสากล ให้กับครูที่ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานวิชาการ  หัวหน้างานหลักสูตรสถานศึกษา  ครูผู้สอนรายวิชา IS  ทั้งหมดจำนวน 31 โรงเรียน  รวมกว่า 100 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนมัธยมศึกษาของจังหวัดเลย  มีความรู้ความเข้าใจในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล  สามารถยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอน  พัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพความเป็นพลโลก  (World Citizen)  และรวมพลังในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นมาตรฐานสากล

……………………………………….