สพป.นครราชสีมา เขต ๑ เป็นหน่วยงานที่ให้การส่งเสริมการแต่งกายด้วยผ้าไทย

วันพุธที่  ๓๐  ตุลาคม  ๒๕๖๒  เวลา  ๐๘.๓๐  น.    นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  รับมอบประกาศเกียรติคุณหน่วยงานที่ให้การส่งเสริมการแต่งกายด้วยผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมืองที่เป็นเอกลักษณ์ของหน่วยงาน  “ศุกร์สดใส  สวมผ้าไทยใส่ผ้าซิ่น”  และการรณรงค์แต่งกายผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมืองจังหวัดนครราชสีมา ณ  หอประชุมเปรมติณสูลานนท์  ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา  อำเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา