สพป.หนองคาย เขต 1 ดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการพร้อมการจัดนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประกวด Best Practice ของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ : Active Learning”

วันพุธที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 เป็นประธานเปิดดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประกวด Best Practice ของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ : Active Learning”  ณ  ห้องประชุมหินหมากเป้งและอาคารอเนกประสงค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต  1  เพื่อเป็นไปตามแผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 จึงได้ดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการพร้อมการจัดนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประกวด Best Practice ของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ  “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ : Active Learning” ระดับเขตพื้นที่การศึกษาขึ้น โดยกลุ่มเป้าหมายเป็นโรงเรียนที่ผ่านการประเมินคัดเลือก จำนวน 26 โรงเรียน ในสังกัด สพป.หนองคาย เขต 1