สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประชุมชี้แจงแนวทางการเบิกจ่ายค่าตอบแทนธุรการโรงเรียน

วันที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. นางสาวจุลนิต เณรสุวรรณ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงแนวทางการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเจ้าหน้าธุรการโรงเรียนในสังกัด โดยมี นายอาทิตย์ อุทธตรี ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ และนายวีระศักดิ์ แสงสุข เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน ร่วมชี้แจงแนวทางการเบิกจ่าย และมี เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนในสังกัด จำนวน 168 คน

เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ทั้งนี้ สืบเนื่องมาจาก สพฐ.ได้โอนเปลี่ยนแปลงจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบประมาณปี พ.ศ.2563 (แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ กิจกรรมการจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ งบดำเนินงาน มาให้โรงเรียนดำเนินการและถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 จึงได้ประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน ค่าจ้างเดือนละ 9,000 บาท เพื่อทำความเข้าใจและทำให้การเบิกจ่ายได้ถูกต้องรวดเร็วต่อไป