ประชุม Admin งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุม Admin งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อซักซ้อมความเข้าใจและเตรียมความพร้อมในการแข่งขัน ระหว่างวันที่ ๖-๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่ห้องประชุมสรรค์กิจไมตรี สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ได้มีการประชุมปฏิบัติการโปรแกรมลงทะเบียนและรายงานผลงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั่งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ซึ่งเป็น Admin ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ที่จะดำเนินการบันทึกคะแนนในแต่ละสนามแข่งขัน/กิจกรรม/กลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อซักซ้อมความเข้าใจและเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันที่จะดำเนินการในระหว่างวันที่  ๖-๗  พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โดยมี นางบุศยรินทร์ อาณาเขต และ นายสมบูรณ์  เทพศรัทธา ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบ ชี้แจงรายละเอียด

การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ใช้สนามแข่งขัน แต่ละกลุ่มสาระ/กิจกรรม  ดังนี้  โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ แข่งขันกลุ่มสาระปฐมวัย การเรียนรู้การงานอาชีพ คอมพิวเตอร์  หุ่นยนต์ , โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ภาษาต่างประเทศ ภาษาไทย , สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ กิจกรรมท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ นาฏศิลป์ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (ชาย) ประกวดวงดนตรีสตริง ขับขานประสานเสียง ดนตรีประเภทเครื่องลม , โรงเรียนเขตการทางสงเคราะห์ ๕ (ไตรคามสิทธิศิลป์) กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี , โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม นักบินน้อย สพฐ. , โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และโรงเรียนไตรภูมิวิทยา การศึกษาพิเศษ (เรียนรวม)