สพป.ลพบุรี เขต 1>จัดอบรมสัมมนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในเขตตรวจราชการที่ 1 : Cluster1 (วันแรก)

วันที่ 25 ตุลาคม 2562 เวลา 08.00 – 21.00 น. >> นายมานพ ษมาวิมล ผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมฯ พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในกลุ่มจังหวัด ในเขตตรวจราชการที่ 1 จำนวน 10 แห่ง ประกอบด้วย สพป.ลพบุรี เขต 1 – 2, สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 – 2, สพป.สระบุรี เขต 1 – 2, สพป.สิงห์บุรี, สพป.อ่างทอง, สพป.ชัยนาท และ สพม.เขต 5 ที่เป็นคณะกรรมการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตตรวจราชการที่ 1 และเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้ารับการอบรมสัมมนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในเขตตรวจราชการที่ 1 : Cluster1 ซึ่งตามประกาศ สพฐ. เรื่อง การกำหนดกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ 1 Cluster ประกอบด้วย จังหวัดชัยนาท พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี และอ่างทอง (รวม 6 จังหวัด) เพื่อให้การดำเนินงานกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการที่ 1 สอดคล้องกับการบริหารราชการ ร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายของ สพท. ประจำเขตตรวจราชการที่ 1 และรายงานต่อเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตามแบบฯ ต่อไป ในการอบรมครั้งนี้ได้กำหนด จำนวน 2 วัน คือ วันที่ 25 – 26 ตุลาคม 2562 ผู้ทำหน้าที่พิธีกรดำเนินรายการ คือ นายวิบูลย์ ศรีโสภณ และนางวารุณี รักงาน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำหรับในวันแรก (25 ตุลาคม 2562) เป็นการลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม การนำเสนอผลการดำเนินงาน Best practice ของ สพป.ลพบุรี เขต 2, สพป.สระบุรี เขต 2, สพป.อ่างทอง, สพป.สระบุรี เขต 1, สพป.ชัยนาท, สพป.สิงห์บุรี, สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 – 2 และ สพม.เขต 5 โดยมีผู้อำนวยการ สพป. และเจ้าหน้าที่ของแต่ละเขต เป็นผู้บรรยายสรุปผลการดำเนินงานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ที่อบรมรับทราบ ณ ห้องประชุมเรือนสัมมนา 1 ไร่พฤกษาวัลเลย์ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี …น.ส.โชติรส เทียนดี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สพป.ลพบุรี เขต 1/ถ่ายภาพ/รายงาน…

Latest posts by โชติรส เทียนดี (see all)