สพม.33 สะท้อนผลการนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และมอบนโยบายให้ผู้บริหารสถานศึกษา

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สัญจร ครั้งที่ 10/2561 เพื่อมอบนโยบายสู่การปฏิบัติ ณ โรงเรียนเทพอุดมวิทยา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ โดยสหวิทยาเขต 8 (ศรีนครอัจจะ) เป็นเจ้าภาพ มี นายสำเริง บุญโต ผอ.สพม.33 เป็นประธานในพิธีเปิด ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ศึกษานิเทศก์ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง รวมทั้งสิ้น 120 คน

โดยในภาคเช้า เจ้าหน้าที่จากสำนักงานควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา ได้มานำเสนอ ชี้แจงการจัดเก็บข้อมูลการรณรงค์ ลด ละ เลิก บุหรี่ และแอลกอฮอร์ในสถานศึกษา ประจำปี 2561 และมอบป้ายสถานศึกษา เป็นเขตปลอดบุหรี่ ให้กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 โดย นายสำเริง บุญโต ผอ.สพม.33 เป็นผู้รับมอบ

หลังจากนั้น กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ได้นำเสนอ สร้างความรับรู้ ความเข้าใจ สะท้อนผลการนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ครั้งที่ 1/2561 โดยได้เรียนเชิญคณะวิทยากร ที่มีความเชี่ยวชาญ อาทิ ดร.วิเศษ ชิณวงศ์ ผศ.ดร.อำนวย วัฒนกรศิริ จากมหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ รองศาสตราจารย์ ดร.เกศรา อมรวุฒิวร ผู้จัดการอาวุโสด้านโครงการและวิชาการ สถาบันคีนันท์แห่งเอเชีย ภายใต้โครงการ Chevron Enjoy Science “พลังวิทย์ สนุกคิด เพื่ออนาคต” ศาสตราจารย์ ดร.มาโกโตะ โยชิดะ (Makoto Yoshida Ph.D.) Teachers College Columbia University (PROFESSIONAL LEARNING COMMUNITY & LEARNING STUDY : ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) และการวิจัยบทเรียน) โดยมีคุณเชิดชัย แสนสุข จาก สถาบันคีนันท์แห่งเอเชีย แปลไทย

ในภาคบ่าย นายกฤษ ละมูลมอญ รอง ผอ.สพม.33 ได้มอบรางวัลสถานศึกษา IQA AWARD ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2561 ดังนี้
1.โล่รางวัล IQA AWARD ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2561 จำนวน 4 โล่ สำหรับสถานศึกษาที่มีผลการคัดเลือกรับรางวัล “ยอดเยี่ยม” 4 ขนาด ๆ ละ 1 รางวัล ได้แก่
1.1 โรงเรียนโนนเทพ ขนาดเล็ก
1.2 โรงเรียนแตลศิริวิทยา ขนาดกลาง
1.3 โรงเรียนบัวเชดวิทยา ขนาดใหญ่
1.4 โรงเรียนสิรินธร ขนาดใหญ่พิเศษ
2. เกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณสถานศึกษา รางวัล IQA AWARD ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2561 สำหรับสถานศึกษาที่มีผลการคัดเลือก รับรางวัล “ดีเด่น” 4 ขนาด ๆ ละ 2 รางวัล รวม 8 รางวัล ได้แก่
2.1 โรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์ ขนาดเล็ก
2.2 โรงเรียนศรีไผทสมันต์ ขนาดเล็ก
2.3 โรงเรียนสนมวิทยาคาร ขนาดกลาง
2.4 โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม ขนาดกลาง
2.5 โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ ขนาดใหญ่
2.6 โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม ขนาดใหญ่
2.7 โรงเรียนสุรวิทยาคาร ขนาดใหญ่พิเศษ
2.8 โรงเรียนประสาทวิทยาคาร ขนาดใหญ่พิเศษ

นอกจากนี้ นายสำเริง บุญโต ผอ.สพม.33 ได้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้ย้ายไปยังสถานศึกษาแห่งใหม่ รวม 14 ราย และนายธีระทัศน์ อัครฉัตรรัตน์ผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธร นามนายกสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดสุรินทร์ ได้มอบช่อดอกไม้ รับผู้บริหารน้องใหม่ จาก สพป.สุรินทร์ เขต 1 เขต 2 เขต 3 สู่ครอบครัว สพม.33 จำนวน 12 คน

หลังจากนั้น นายสำเริง บุญโต ผอ.สพม.33 ได้นำเข้าสู่วาระการประชุม โดยมอบนโยบายลงสู่การปฏิบัติ ดังนี้
1. ขอบคุณผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และนักเรียน ที่ได้จัดกิจกรรมที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ ได้รับรางวัลมากมาย
2. แนวทางการใช้ข้อสอบปลายปีของผู้เรียน
3. เลื่อนการสอบ GAT/PAT ของนักเรียน ชั้น ม.6 จากวันที่ 23-26 ก.พ.62 เป็นวันที่ 16-19 ก.พ.62 เพื่อไม่ให้ตรงกับวันเลือกตั้ง สส.โดยให้โรงเรียนจัดการเรียนการสอน ชั้น ม.6 ให้จบก่อนสอบ หากจำเป็นก็อาจสอนเพิ่มเติมในวันเสาร์/อาทิตย์ โดยให้ทำความเข้าใจกับ นักเรียนและผู้ปกครอง
4.การตรวจสอบข้อมูล ประเด็นข่าวการทุจริตการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัวนักเรียน สังกัด สพฐ.ประจำปี 2561 โดยให้โรงเรียนตรวจสอบการดำเนินการ หากมีกรณีเกิดขึ้น ถือเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง โดยมอบ นางปาริชาติ เสียงสนั่น ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่ม DLICT ร่วมชี้แจง
5.การจัดอันดับผลสำรวจของ WEF ประเทศไทยเป็นอันดับที่ 38 จาก 140 ประเทศทั่วโลก และเป็นอันดับ 3 ของอาเซียน
6.ผลการจัดอันดับของ The World bank (ความยากง่ายในการประกอบธุรกิจ) Doing business 2019 คะแนนรวมดีขึ้น อยู่ที่ 78.45 คะแนน เป็นอันดับที่ 27 จาก 190 ประเทศ เป็นอันดับ 3 ของอาเซียน
7.รัฐบาลเร่งรัดการเสริมสร้างความปลอดภัยทางถนน ให้โรงเรียนจัดกิจกรรมบูรณาการ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ในรูปแบบต่าง ๆ และมีมาตรการในช่วงวันสำคัญที่มีการจราจรหนาแน่น
8.ครม.อนุมัติ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ (24 ต.ค.2561) ให้ไปศึกษาสาระสำคัญ
9.รัฐบาลจัดระเบียบสังคม (ม.44 : แก้ปัญหาเด็กแว้น)
10.ครม.อนุมัติ พ.ร.บ.การพัฒนาเด็กปฐมวัย (24 ต.ค.2561)
11.โรงเรียนศาสตร์พระราชา แบบอย่างการส่งเสริมอาชีพ สพม.36 น่าไปศึกษาดูงาน
1) โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 อ.เชียงแสน จ.เชียงราย เตรียมอาชีพ 53 อาชีพ ห้องเรียนดิจิทัล (Digital Classroom/E-learning Zone) นักธุรกิจน้อย ร้านกาแฟเวียงเก่า เน้นภาษาจีน ภาษาอังกฤษ มาบูรณาการกับการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ และศิลปวัฒนธรรม
2) โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม อ.เชียงคำ จ.พะเยา การจัดการศึกษาเพื่ออาชีพและการมีงานทำในศตวรรษที่ 21
12.การจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมกีฬาในสถานศึกษา ประเภทกีฬาคีตะมวยไทย และกีฬาอื่น ๆ ให้ส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพ และกีฬาเตรียมสู่อาชีพ สร้างจุดเน้นกีฬาในโรงเรียนตามบริบท/ศักยภาพ สร้างเครือข่ายชุมชน ภาครัฐ/เอกชนเข้ามามีส่วนร่วม เปิดสนามให้ชุมชน ท้องถิ่นเข้ามาใช้บริการ (รายงานตามรูปแบบที่ สพฐ.กำหนด และจัดกิจกรรมการเรียนรู้สาระพื้นฐาน สาระเพิ่มเติม บูรณาการกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ และกิจกรรม/โครงการพิเศษตามความพร้อม/ศักยภาพของโรงเรียน
13.สรุปประเด็นปัญหา ว 21/2560 ที่ สพม.33 ตรวจพบ

นอกจากนี้ นายกฤษ ละมูลมอญ รอง ผอ.สพม.33 ยังได้นำแจ้งข้อราชการจากการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2561 ณ จังหวัดเชียงราย
1. การส่งเกรดนักเรียน ม.6 ใน 5 ภาคเรียน กำหนด ภายในวันที่ 10 พ.ย.61 เพื่อ สพฐ.จะได้ดำเนินการในระบบ TCAS ซึ่ง สพม.33 มี 85 โรงเรียน กรอกผ่านระบบ SGS จำนวน 81 โรงเรียน ส่วนอีก 4 โรงเรียน (สุรรวิทยาคาร วีรวัฒน์โยธินโคกตะเคียนวิทยา ลานทรายพิทยาคม) รายงานผ่านระบบ โปรแกรม Secondary 56
2. การนำแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี สู่ห้องเรียน
3. กีฬา สพฐ.เกมส์ ซึ่งจะทำการแข่งขันในระดับประเทศ วันที่ 16 ธันวาคม 2561
4. เรื่องธุรการโรงเรียน โดย สพฐ.มอบหมายให้เขตพื้นที่กำกับ ติดตาม การแบ่งงาน ครูกับธุรการโรงเรียน ให้ขาดจากกัน
5. พี่เลี้ยงเด็กพิการ 9 ประเภท ซึ่ง สพม.33 ซึ่งเดิมมี 29 อัตรา ได้รับการจัดสรร 28 อัตรา (อัตราจ้าง 9,000 บาท) การนี้จะได้เชิญคณะกรรมการจัดสรร ประชุมในวันที่ 7 พ.ย.61 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม สพม.33 เพื่อแก้ปัญหาต่อไป
6. เรื่องการสอบ ผอ.โรงเรียน กลางเดือนมกราคม 2562 โดย กศจ.ดำเนินการออกข้อสอบ
7. เรื่องการวางตัวให้เป็นกลาง ในช่วงเลือกตั้ง ส.ส.
8. เรื่องเกี่ยวกับศึกษาธิการจังหวัด ซึ่งมีประเด็นปัญหาในหลายจังหวัด
9. การศึกษาดูงานโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 อ.เชียงแสน จ.เชียงราย เมื่อวันที่ 3 พ.ย.61
ต่อด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ยังได้ถือโอกาส แจ้งข้อราชการเพื่อรับทราบ และหารือแนวปฏิบัติร่วมกัน โดยเฉพาะเรืองของงบประมาณ และการจัดการแข่งขันกีฬา สพฐ.เกมส์ โดยมอบหมายให้สหวิทยาเขต ดำเนินการคัดเลือกมาให้เรียบร้อย พร้อมส่งเข้าทำการแข่งขันในระดับเขตพื้นที่ ต่อไป

ภายหลังจากเสร็จสิ้นการประชุมมอบนโยบาย นายสำเริง บุญโต ผอ.สพม.33 พร้อมด้วย นายกฤษ ละมูลมอญ รอง ผอ.สพม.33 ผู้อำนวยการกลุ่ม และผู้บริหารสถานศึกษาที่เข้าร่วมประชุม ได้ลงแปลงนาของโรงเรียนเทพอุดมวิทยา ที่อยู่ในบริเวณของโรงเรียน ทำพิธีเปิดแปลงนา เกี่ยวข้าว ซึ่งลูก ๆ นักเรียนของโรงเรียนเทพอุดมวิทยา ได้ปลูกไว้และข้าวสุกเต็มที่ ได้เวลาเก็บเกี่ยว

ขอขอบคุณนายวุฒิชัย ภักดีรัตนางกูร ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพอุดมวิทยา และคณะครู ที่ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก แก่ผู้เข้าร่วมประชุม รวมถึงอาคารสะถานที่ และขอบคุณสหวิทยาเขต 8 เจ้าภาพร่วมในการจัดประชุมครั้งนี้

ติดตามรับชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม ได้ที่

1.สพม.33 จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 10/2561 https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1791908277599310&type=1&l=dbc7abdae6
2.สะท้อนผลการนิเทศการจัดการเรียนการสอน ครั้งที่ 1/2561 https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1790483274408477&type=1&l=b5c55b5464
3.สพม.33 ร่วมแสดงความยินดี และมอบรางวัลทรงคุณค่า https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1790523784404426&type=1&l=7d1c417f9a
4.ผอ.สพม.33 เปิดนาเกี่ยวข้าว เทพอุดมวิทยา https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1792104317579706&type=1&l=2dba59f867