กำลังใจเต็มเปี่ยม ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 รับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในตำแหน่ง ผอ.สพท.

เมื่อเร็วๆ นี้ นายเสกสรรค กอเส็ม ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากรในสังกัด สพป.ปัตตานี เขต 3 ร่วมต้อนรับนายอรรถสิทธิ์ รัตนแคล้ว ประธานคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นายนิตย์ พรหมประสิทธิ์และ ดร.อาดุลย์ พรมแสง คณะกรรมการประเมินฯ เพื่อประเมินการปฏิบัติงานตามบทบาท อำนาจหน้าที่ ตามระเบียบกฎหมายและภารกิจงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล โดยก่อนหน้าที่เมื่อวันที่ 30 ส.ค. 2562 ได้รับการแนะนำจากคณะกรรมการที่ปรึกษาแนะแนวการประเมินฯ นายศลใจ วิบูลกิจ ที่ปรึกษเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการ ที่ 7 และนายศังกร รักชูชื่น ผอ.สพม.16 ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้กำหนดการประเมินไว้ 3 องค์ประกอบ คือ การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธภาพ และสัมฤทธิผลการบริหารและการจัดการศึุกษา มี 14 ตัวชี้วัด ซึ่งจะสะท้อนให้เห็นถึงระดับคุณภาพและผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง คือ ผู้เรียน ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา ผู้รับบริการ รวมทั้งการสนองนโยบายของกระทรวงศึกษาและ สพฐ. การประเมินครั้งนี้ เพื่อติดตามการพัฒนาศึกษาของนายเสกสรรค กอเส็ม ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 ในระยะเวลา 6 เดือน เป็นกระบวนการหนึ่งในการดำเนินการคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งกำหนดเป็นเงื่อนไขข้อตกลงในการปฏิบัติงานตั้งแต่เริ่มต้นการปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยจะต้องทำข้อตกลงการปฏิบัติงานในหน้าที่กับ สพฐ. เพื่อจะนำไปสู่การประเมินสัมฤทธิงานตามกรอบภารกิจของ สพฐ. เพื่อให้บรรลุผลตามองค์ประกอบและตัวชี้วัดที่กำหนด ณ ห้องประชุม สพป.ปัตตานี เขต 3

ฟูซียะห์    บลูกาวาลี       ภาพ
มนทิชา    แวซอเหาะ      ข่าว
ประชาสัมพันธ์ สพป.ปัตตานี เขต 3
http://www.pattani3.go.th