การประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35

ด้วยกระทรวงต่างประเทศโดยกรมสารนิเทศ  ขอความอนุเคราะห์สถานศึกษาในสังกัด สพฐ. พิจารณาสนับสนุนภารกิจการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35 โดยมีรายละเอียดตามหนังสือที่แนบมาพร้อมนี้ การประชุมสุดยอดอาเซียน