กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้


นักเรียนห้องเรียนพิเศษชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๖, ๓/๗ และ ๓/๘ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒จำนวน ๙๓ คนและครู ๑๑ คนเพื่อศึกษาแหล่งเรียนรู้ แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารจากประสบการณ์ตรง ณ ประเทศสหพันธรัฐมาเลเซียและสาธารณรัฐสิงคโปร์ ตั้งแต่วันที่ ๑๓ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ การพานักเรียน นิสิต นักศึกษาไปครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยคณะเดินทางได้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษาและมาตรการในการพานักเรียนไปนอกสถานศึกษาอย่างเคร่งครัด นักเรียนได้เรียนรู้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ฝึกทักษะทางภาษาและเพิ่มพูนทักษะชีวิตในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น ณ โรงเรียน Sekolah Menengah SainsTuanku Syed Putra ประเทศมาเลเซีย และศูนย์วิทยาศาสตร์แห่งชาติของประเทศสิงคโปร์ ครบถ้วนตามกำหนดการเดินทาง  และเดินทางกลับถึงโรงเรียน  สุราษฎร์ธานี ๒ ด้วยความปลอดภัย