สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ประชุมเตรียมความพร้อมกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2562

         วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 นายประกิจ พุ่มพฤกษ์ ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ครั้งที่ 3/2562  เป็นการประชุมเพื่อสรุปผลการดำเนินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งที่  69  ปีการศึกษา  2562  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และการเตรียมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งที่  69  ปีการศึกษา  2562  ระดับชาติ  รวมทั้งการเตรียมความพร้อมในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  (O – NET)  การเตรียมความพร้อมในการสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน  (Nt : National Test)  การเตรียมความพร้อมในการประเมินความสามารถในการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1  (Reading Test : RT)  ณ  ห้องประชุม 2  สพป.ปราจีนบุรี  เขต  2