ผอ.สพป.สกลนคร เขต 2 เปิดงานกีฬาสีภายใน

1  พฤศจิกายน 2562  ดร.เจริญ  ราชโสภา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2  ประธานเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน MARIE GAMES 2019 ของโรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการทางด้านกีฬาของนักเรียนตามมาตรฐานการศึกษาของผู้เรียน และส่งเสริมให้เป็นผู้มีสุขภาพ พลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงมีจิตใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีความรักความสามัคคีในหมู่คณะและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  ณ  สนามบริเวณโรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน …ชุลีพร/ข่าว